Äldrefrågor

SPF …

 • har fler än 1.500 engagerade pensionärsrådsledamöter som gör starka avtryck i kommunernas och landstingens äldrepolitik,
 • påverkar teknisk utveckling för god tillgänglighet när bostäder av alla typer byggs för äldre,
 • påverkar genom direkta kontakter med myndigheter, byggare och andra institutioner utveckling av bra bostäder för seniorer,
 • besvarar remisser i äldrepolitiska frågor från regeringen och olika myndigheter och tar till vara de äldres intressen,
 • deltar i och påverkar myndigheters arbetsgrupper och tillvaratar äldres intressen,
 • bedriver långsiktiga projekt, t.ex. projekt för god hantering bland äldre av läkemedel,
 • bekämpar alla former av åldersdiskriminering och andra uttryck för negativa attityder gentemot äldre (ålderism),
 • deltar aktivt i arbetet för att sprida datorkunskap och IT-vana bland äldre,
 • kommunicerar med press och media,
 • ordnar landsomfattande kampanjer för bättre levnadsförhållanden bland äldre,
 • deltar i internationella nätverk för påtryckning på exempelvis EU-nivå,
 • driver frågan om lika skatt,
 • driver frågan om en översyn av pensionssystemet,
 • utser Sveriges "Seniorvänligaste Kommun" varje år.